Wanneer een werknemer uw bedrijf verlaat, heeft dit invloed op zijn groepsverzekeringscontract bij Vivium.

Vanaf de 1ste van de maand samenvallend met of volgend op de uitdiensttreding zijn de premies niet langer verschuldigd.

De waarborg overlijden, verzekerd via een tijdelijke overlijdensverzekering voor de duur van het verzekeringsjaar, wordt stopgezet.

Dit is ook het geval voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de verzekering “vrijstelling van de premiebetaling voor de pensioentoezegging” en de collectieve verzekering lichamelijke ongevallen.

De pensioenreserves blijven verzekerd en waarborgen, indien dit voorzien is in de verzekeringscombinatie, mogelijk nog een uitkering bij overlijden.

Alle reserves die uw werknemer meenam uit een vorige groepsverzekering én de reserves die hij met persoonlijke bijdragen opbouwde, alsook de reserves die voortvloeien uit uw bijdragen, zijn eigendom van uw werknemer. 

Opgelet!

Bij ontslag blijft de groepsverzekering lopen tijdens de opzegtermijn. De waarborgen blijven tijdens deze periode intact, ongeacht of uw werknemer zijn opzegtermijn moet presteren of niet.
Betaalt u de opzegvergoeding in één keer cash uit? Dan mag u alle werkgeversbijdragen ook in één keer mee betalen aan uw werknemer.
U mag er ook voor kiezen om de werkgeversbijdragen voor zowel de opbouw van de waarborg “Leven” als voor de waarborg “Overlijden” uit die opzegvergoeding te halen en ze rechtstreeks in de groepsverzekering te storten.
Aangezien de tijdelijke verzekering overlijden onmiddellijk wordt stopgezet bij uitdiensttreding wordt de éénmalige storting volledig aangewend voor de opbouw van de waarborg “Leven”, in de van toepassing zijnde verzekeringscombinatie.
Meld dit bij het doorgeven van de uitdiensttreding.

 De persoonlijke bijdragen ten laste van de aangeslotene kunnen eveneens op zijn/haar verzoek in de éénmalige storting worden opgenomen.

Voorbeeld van een uitdienstbrief

 

De vertrokken werknemer kan op zijn uitdienstbrief kiezen uit een aantal mogelijkheden. Die zijn wettelijk vastgelegd:

  1. De reserves blijven in de huidige groepsverzekering verzekerd:

1.1 zonder enige wijziging;

of

1.2 met als enige wijziging een overlijdenswaarborg gelijk aan de verworven reserves op de datum van overlijden.

Deze keuze beïnvloedt de verworven prestaties op einddatum.

  1. De reserves worden overgedragen:

2.1 naar de onthaalstructuur bij Vivium;

of

2.2 naar de pensioeninstelling van zijn nieuwe werkgever;

of

2.3 naar een gemeenschappelijke pensioenkas.

 

Uw ex-werknemer moet zijn eventuele keuze voor mogelijkheid 1.2 of 2 binnen de 30 dagen aan Vivium doorgeven via het antwoordformulier bij de uitdienstbrief.

Doet hij dit niet dan blijven zijn reserves in uw pensioentoezegging verzekerd, zonder enige wijziging (1.1).

 

Een onthaalstructuur wordt door de werkgever afgesloten, samen met de groepsverzekering.

In deze onthaalstructuur:

  • worden de reserves die de aangesloten werknemers meebrengen uit een andere pensioentoezegging, bijvoorbeeld van een vorige werkgever, verplicht ondergebracht;
  • kunnen de reserves die werknemers vanuit uw groepsverzekering verworven hebben, ondergebracht worden wanneer ze uw bedrijf verlaten.

Het is de werknemer die beslist bij het verlaten van uw bedrijf welke bestemming hij aan zijn verworven reserves geeft, de onthaalstructuur behoort tot de mogelijkheden.

De onthaalstructuur bij Vivium bestaat uit een verzekering bij leven en overlijden onder de vorm van een uitgesteld kapitaal met tegenverzekering van de reserves (UKMR).