Keer terug
Afkoop van studiejaren voor een hoger pensioen - stand van zaken
Image of the blog article

Harmonisering regularisatie studieperioden alle pensioenstelsels 

De minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, maakte een wetsontwerp over de regularisatie van de studieperioden voor de pensioenberekening van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Dit wetsontwerp harmoniseert de regularisatie van de studieperioden voor de pensioenberekening voor alle pensioenstelsels.

Nieuwe regeling voor werknemers

De informatie die hierna volgt, is gebaseerd op communicatie door de minister van Pensioenen en documenten van De Kamer.

Regularisatie binnen tien jaar na beëindigen studie

Werknemers die binnen tien jaar na het afsluiten van hun studie de regularisatie willen uitvoeren, betalen 1.500 euro (geïndexeerd) voor elk geslaagd studiejaar van het hoger onderwijs. Deze regularisatie is beperkt tot de studiejaren van één diploma.

Ook wie langer wacht dan tien jaar na het beëindigen van de studie voor een regularisatie, zal nog studiejaren kunnen afkopen. Het te betalen bedrag zal echter hoger liggen. Hoe langer iemand wacht om de studiejaren te regulariseren, hoe hoger het bedrag.

De bijdrage zal fiscaal aftrekbaar zijn. Dit betekent dat de belastbare basis van de inkomsten vermindert. Hoe hoger het belastbaar inkomen, hoe hoger het belastingvoordeel.

Overgangsperiode van drie jaar

Het wetsontwerp voorziet een overgangsperiode van drie jaar. Tijdens deze periode hebben alle werknemers en zelfstandigen, ongeacht hun leeftijd, de mogelijkheid om hun geslaagde studiejaren na hun twintigste verjaardag te regulariseren door de betaling van 1.500 euro per diplomajaar.

Hoger wettelijk pensioen

Een geregulariseerd studiejaar zou het jaarlijks wettelijk pensioen van een alleenstaande verhogen met 266,66 euro bruto. Het jaarlijks gezinspensioen zou verhogen met 333,33 euro bruto per geregulariseerd studiejaar.

Belangrijk om weten is dat het regulariseren van studiejaren niet de beroepsloopbaan verlengt. Zo zullen de geregulariseerde jaren niet meetellen om sneller met vervroegd pensioen te kunnen gaan.

Wanneer wordt de nieuwe regeling van kracht?

Nadat de ministerraad van 23 december 2016 het voorontwerp van de wet goedkeurde, werd het wetsontwerp overgemaakt voor advies aan de Raad van State. Op 9 mei 2017 keurde de Commissie Sociale Zaken van de Kamer het wetsontwerp goed.

Het was de bedoeling van de minister van Pensioenen om het wetsontwerp in de plenaire vergadering van de Kamer te laten goedkeuren op 18 mei 2017. Hierdoor zou de wet in werking kunnen treden op 1 juni 2017.

Belangenconflict

Op 12 mei 2017 startte de vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie (la Commission communautaire française: COCOF) een belangenconflict op tegen het Federaal Parlement over dit wetsontwerp. Hierdoor wordt de bespreking in de Kamer opgeschort. Gedurende deze periode van opschorting moeten de Kamer en het Parlement van de COCOF proberen een akkoord te vinden. Als ze daar niet in slagen, krijgt de Senaat de opdracht om een gemotiveerd advies te bezorgen aan het Overlegcomité. Dit Overlegcomité moet in consensus een beslissing nemen.

Hierdoor zal de nieuwe wet waarschijnlijk ten vroegste in september of oktober 2017 in werking treden.

Meest gelezen

 

Alle artikels