Keer terug
Recht om vergeten te worden voor ex-kankerpatiënten
Image of the blog article

Sinds 1 februari 2022 kan iedere ex-kankerpatiënt een ‘recht om vergeten te worden’ inroepen bij het onderschrijven van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit is het gevolg van een nieuwe gedragscode voor de verzekeringssector. Dit recht kan ingeroepen worden bij zowel beroepsgebonden, als niet-beroepsgebonden arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Dit recht is dus ook van toepassing op de groepsverzekering voor loontrekkenden, namelijk in de collectieve waarborg arbeidsongeschiktheid. 

Wat verandert er?

De nieuwe gedragscode van Assuralia, de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen, bepaalt dat kankeraandoeningen voor verzekeraars niet langer een uitsluitingsgrond of een reden voor een bijpremie kunnen zijn wanneer 

  • een termijn van tien jaar is verstreken na het succesvol beëindigen van de behandeling en 
  • er geen herval noch een arbeidsongeschiktheid ten gevolge van de kankeraandoening plaatsvond binnen deze termijn.

Wat betekent dit concreet voor ex-kankerpatiënten?

Melding maken als de verzekeraar erom verzoekt bij aansluiting

Een verzekerde met een kankeraandoening meldt dit aan zijn verzekeraar, wanneer de aansluiting bij de waarborg arbeidsongeschiktheid aanleiding geeft tot medische formaliteiten, ongeacht wanneer de aandoening zich heeft voorgedaan. 

Indien er bij aansluiting geen medische formaliteiten zijn, moet de verzekerde geen medische informatie meedelen.

Bij arbeidsongeschiktheid 

Wanneer de behandeling van de kankeraandoening meer dan tien jaar geleden succesvol werd afgerond, mag de verzekeraar er geen rekening mee houden en zal dit geen invloed hebben op de uitkering.

Indien de verzekerde een kankeraandoening heeft gehad waarvan de behandeling nog geen 10 jaar geleden succesvol is afgerond of nog in behandeling is, dan kan de uitkering in bepaalde gevallen beperkt worden.

Er zijn dan twee mogelijke situaties:

  • ofwel heeft de betrokken verzekerde bij de aansluiting medische formaliteiten vervuld en werden er specifieke afspraken gemaakt. Bij arbeidsongeschiktheid zullen die afspraken toegepast worden.
  • ofwel waren er voor de betrokken verzekerde bij de aansluiting geen medische formaliteiten van toepassing. In dat geval bepalen de algemene voorwaarden dat er bij arbeidsongeschiktheid tijdens het eerste jaar van aansluiting, de regel van ‘voorafbestaandheid’ kan toegepast worden. Dit is het geval wanneer de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een aandoening die reeds medisch werd vastgesteld vóór de aansluitingsdatum. Er wordt dan een verminderde rente bepaald die geldt voor alle periodes van arbeidsongeschiktheid, ook na afloop van het eerste jaar, ten gevolge van deze voorafbestaande aandoening. 

 

  Medische acceptatie bij aansluiting Geen medische acceptatie bij aansluiting
Behandeling van de kankeraandoening meer dan 10 jaar succesvol afgerond Er wordt geen rekening gehouden met de kankeraandoening Er wordt geen rekening gehouden met de kankeraandoening
Behandeling van de kankeraandoening minder dan 10 jaar succesvol afgerond of kankeraandoening nog in behandeling De gemaakte afspraken naar aanleiding van de medische acceptatie bij aansluiting, zijn van toepassing Regel van 'voorafbestaandheid'

 

Waarop is de nieuwe gedragscode van toepassing?

De gedragscode is van toepassing op alle arbeidsongeschiktheidsverzekeringen gesloten vanaf de datum van inwerkingtreding van deze gedragscode, namelijk 1 februari 2022, en op nieuwe aansluitingen van verzekerden bij bestaande beroepsgebonden arbeidsongeschiktheidsverzekeringen vanaf die datum. 

Bij een verhoging van de verzekerde prestatie in een bestaande arbeidsongeschiktheidsverzekering geldt ze uitsluitend ten belope van deze verhoging. 

De gedragscode geldt zowel voor ‘stand-alone’ verzekeringen als voor collectieve verzekeringen arbeidsongeschiktheid binnen cafetariaplannen. 

Aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die voorzien in premievrijstelling van een premie leven vallen ook binnen het toepassingsgebied van deze gedragscode.

Meest gelezen

 

Alle artikels