Algemeen

Een Tak 23 groepsverzekering is een groepsverzekering die de dotaties belegt in een of meerdere beleggingsfondsen en waarbij het kapitaal en het rendement niet gegarandeerd zijn door de pensioeninstelling. 

Indien de onderliggende beleggingsfondsen dus een lager rendement halen dan de contractuele verplichtingen uit de pensioentoezegging, met als minimum de rendementsgarantie zoals bepaald in artikel 24 van de Wet op Aanvullende pensioenen, dan zal u als inrichter moeten instaan voor de aanzuivering tot aan het toepasselijke minimum.   

Dit in tegenstelling tot een groepsverzekering in Tak 21 die een resultaatsverbintenis is.  In dat geval staat u als inrichter enkel in voor het verschil tussen enerzijds de door de pensioeninstelling gegarandeerde intrestvoet verhoogd met de eventuele winstdeelname en anderzijds de minimum rendementsgarantie bepaald door de Wet op Aanvullende Pensioenen. 

Het rendement in Tak 23 kent over het algemeen op lange termijn echter een positieve trend waardoor er minder kans is op onderfinanciering ten opzichte van de contractuele verplichtingen uit de pensioentoezegging of de minimum rendementsgarantie opgelegd door de Wet op Aanvullende Pensioenen.

Meer informatie over minimumfinanciering en verworven rechten kan u terugvinden op deze pagina.

Ieder bedrijf met voldoende financiële draagkracht om schommelingen in de koers van de beleggingsfondsen op te vangen, kan overwegen om een groepsverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen te onderschrijven. Voor bedrijven met minder financiële marge heeft Vivium enkele aantrekkelijke producten in Tak 21.

Productkenmerken

Vivium Premium Benefits laat toe een surplus op te bouwen. Met surplus wordt bedoeld het positieve verschil tussen het behaalde rendement uit de onderliggende beleggingsfondsen en de financieringsverplichting van de pensioentoezegging. Dit positieve verschil kan op flexibele manieren worden ingezet. 

De inrichter kan met dit surplus:

  • toekomstige toegekende pensioenbijdragen betalen, ook wel “contribution holiday” genoemd;
  • aan zijn minimumfinanciering voldoen;
  • een bijkomende toezegging doen aan zijn werknemers;
  • een extra rendement verdelen onder al zijn aangeslotenen bij de pensioentoezegging.

Wanneer de waarde van de reserves in het financieringsniveau een bepaald niveau bereikt hebben en er een voldoende groot surplus is, kan u als inrichter een “contribution holiday” vragen. De specifieke voorwaarden vindt u in uw bijzondere voorwaarden.

Vivium Premium Benefits biedt met betrekking tot de bestemming van het surplus (zie boven)  van de pensioentoezegging tal van mogelijkheden. Eén van de mogelijkheden is dat u met dit surplus een extra rendement kan verdelen onder alle aangeslotenen binnen de pensioentoezegging. De verdeling van dit extra rendement noemt Vivium “het bijkomend toegekend pensioenbedrag”.

Er zijn twee manieren: een automatische toekenning en een discretionaire toekenning.

Als u kiest voor een jaarlijkse automatische toekenning, dan bepaalt het pensioenreglement de wijze van verdeling van dit extra rendement. 

U kan ook discretionair beslissen om een extra rendement uit dit surplus te verdelen. In dit geval hoeft u op voorhand geen regels vast te leggen en bepaalt u zelf wanneer en hoeveel extra rendement u toekent.

Om deze vraag volledig te beantwoorden, dienen we enkele bepalingen en standpunten toe te lichten.

De Wet op Aanvullende Pensioenen (WAP) bepaalt dat elke vorm van discriminatie tussen werknemers, aangeslotenen en begunstigden verboden is tenzij:

  • het onderscheid berust op een objectief criterium, 
  • het onderscheid redelijk verantwoord is,
  • het onderscheid rekening houdt met de beoogde doelstellingen, het objectief karakter, de gevolgen van het verschil in behandeling en het feit dat dit verschil in behandeling niet onevenredig mag zijn ten opzichte van het beoogd geoorloofde doel.

Specifiek voor de cash balance toezegging (het product Vivium Premium Benefits is een toezegging van het type cash balance) moet op het niveau van de toezegging ook rekening gehouden worden met het standpunt van de FSMA d.d. 16/09/2014. Dit standpunt bepaalt dat je geen onderscheid mag maken tussen actieven en slapers met betrekking tot het toegekend rendement. U kan het standpunt hier raadplegen. 

Met betrekking tot de verdeling van het surplus bepaalt artikel 4-6 KB WAP uitdrukkelijk dat er geen discriminatie mag zijn tussen de aangeslotenen. 

Kort samengevat komt het er op neer dat zowel op het niveau van de toezegging wat betreft het toegekend rendement van de cash balance als op het niveau van de verdeling van het surplus er geen onderscheid gemaakt mag worden tussen actieve en passieve aangeslotenen.

Om u te beschermen tegen schommelingen op de beleggingsmarkt, kan u ervoor kiezen om uw dotaties te spreiden in maandelijkse stortingen. 

Bovendien kan u er ook voor kiezen om bij de start tijdelijk de dotatie te verhogen zodat er een zogenaamde veiligheidsbuffer wordt aangelegd waardoor u niet onmiddellijk hoeft bij te financieren als de financiële markten het even minder goed doen.

Bij een groepsverzekering gekoppeld aan een index is het toegekend rendement aan de aangeslotenen van de pensioentoezegging  volledig of gedeeltelijk uitgedrukt in functie van één of twee indexen. Indien het onderliggend beleggingsfonds dezelfde index volgt (via een index- of trackerfonds) wordt het risico op onderfinanciering ten opzichte van de contractuele verplichtingen uit de pensioentoezegging  gelimiteerd.  

Meer informatie over minimumfinanciering en verworven rechten kan u terugvinden op deze pagina.

In het product Vivium Premium Benefits met een variabel rendement, volgt het toegekend rendement steeds de evolutie van één of meerdere indexen, dus ook als de koers van de index(en) negatief evolueert. Een aangeslotene bij een pensioentoezegging heeft daarentegen wel steeds recht op de minimum rendementsgarantie zoals bepaald in art. 24 van de Wet op Aanvullende Pensioenen.

U kan hier alle informatie vinden over de door ons aangeboden indexen en bijhorende tracker- en indexfondsen.  U kan er ook voor kiezen om een combinatie van 2 indexen te nemen. 

De keuze voor een bepaalde index is afhankelijk van vele factoren, zoals uw risico appetijt, uw affiniteit met aandelen, uw voorkeur voor overheids- of bedrijfsobligaties, de toepasselijke kostenstructuur, enz.

Dit is wel de bedoeling. Op die manier volgt het onderliggend beleggingsfonds het toegekend rendement aan de aangeslotenen. Hierdoor wordt het risico op een tekort m.b.t. de minimumfinanciering gelimiteerd.

Financiering

Voor Tak 23 toezeggingen wordt vier maal per jaar het minimum financieringsniveau van elke pensioentoezegging gecontroleerd en is de informatie beschikbaar in de beveiligde applicatie EB-Connect. 

Voor meer informatie raadpleeg onze informatie over de minimumfinanciering.

Na een tweede opeenvolgende kwartaalopvolging met een ontoereikend saldo zal Vivium u een bijkomende premieafrekening bezorgen die u binnen de 3 maanden dient te betalen. Het bedrag dat u betaalt om het tekort te compenseren, kan bij een gunstige evolutie van het beleggingsfonds een surplus creëren dat bijvoorbeeld kan leiden tot een contribution holiday.

Fondsen

U kan op de specifieke Tak 23-fondsen pagina op EB-Connect alle informatie terugvinden om uw keuze te maken. Vivium heeft een selectie gemaakt en doet voor het fondsbeheer beroep op gespecialiseerde fondsbeheerders, zoals Degroof Petercam Asset Management, Triodos Investment Management, Amundi Asset Management en BlackRock.  Indien u specifiek beleggingsadvies wenst, raden wij u aan om een beleggingsadviseur te consulteren.

De beheerskosten per fonds zijn terug te vinden in het beheersreglement.  

Op EB-Connect kan u de linken naar de websites van de fondsbeheerders terugvinden, waar u ook de onderliggende kosten kan raadplegen.

U kan de prestaties van de fondsen opvolgen via de beveiligde applicatie EB-Connect. Op de informatiepagina over de stand van het financieringsfonds vindt u de jaarlijkse rendementen terug en kan u het aantal eenheden en hun waarde raadplegen.

U kan er ook doorklikken naar de factsheets en de onderliggende fondsen als u meer detail wil.