Keer terug
Aanpassingen aan het benefit statement
Image of the blog article

De FSMA, de toezichthouder op de Belgische financiële sector, formuleerde voor de verzekeringssector een aantal richtlijnen om de communicatie rond aanvullende pensioenen transparanter te maken. Naar aanleiding hiervan werd het benefit statement aangepast.

Consequent gebruik van terminologie

In de rubriek ‘Overzicht van de waarborgen bij leven’ gebruiken we vanaf nu consequent de voorgeschreven terminologie en geven we toelichting bij deze begrippen.

 • Verwachte prestatie
  Voorheen vermeldde het benefit statement hiervoor verschillende termen: voorziene prestaties, voorziene prestaties i.f.v. de reglementaire premie of waarborg.
  De ‘Verwachte prestatie’ is het aanvullend pensioen dat de aangeslotene zal krijgen als er tot de einddatum verder wordt gespaard in het plan.
 • Verworven prestatie
  De ‘Verworven prestatie’ geeft weer hoeveel de verworven reserves, op basis van de reeds gepresteerde diensttijd waard zullen zijn op de einddatum van het pensioenplan voor zover de verworven reserves in het plan blijven, zonder enige wijziging.
 • Verworven reserves
  De ‘Verworven reserves’ bevatten de bedragen die al gespaard zijn voor het aanvullend pensioen.

Variabele berekeningselementen verwijzen naar de bijzondere voorwaarden

Naast persoonlijke gegevens (loon, leeftijd,…) kan het pensioenreglement ook “variabele berekeningselementen” bevatten die worden gebruikt bij de berekening van de waarborgen. Het betreft onder meer het maximum wettelijk pensioen (rustpensioen en overlevingspensioen), het wettelijk loonplafond en bedrijfsspecifieke spilbedragen, minima en maxima.

Als er variabele berekeningselementen van toepassing zijn, maken we hier melding van bij de algemene gegevens op het benefit statement. Vanaf nu verwijzen we ook naar bijzondere voorwaarden waar men de definities kan terugvinden volgens dewelke deze elementen bepaald worden. De bijzondere voorwaarden kunnen geraadpleegd worden op www.mypension.be.

Correctere berekening van de verwachte prestatie

De ‘Verwachte prestatie’ is een raming, gebaseerd op de aanspraak die volgens het pensioenreglement voorzien wordt.

Vanaf nu zullen we als het reglementair voorzien is, bij het maken van de raming altijd rekening houden met:

 • eventuele toekomstige verhogingen van de vaste bijdrage die zijn vastgelegd in het reglement, bijvoorbeeld in functie van anciënniteit;
 • de toekomstige evolutie van de risicopremie voor het te verzekeren minimumkapitaal of aanvullend kapitaal overlijden, die inbegrepen is in de vaste bijdrage.
   

Door deze aanpassing kan de verwachte prestatie op het eerstvolgende benefit statement meer of minder bedragen dan op het vorige benefit statement.

Door echter rekening te houden met alle reglementair vastgelegde elementen geeft deze raming een correcter beeld van het aanvullend pensioen op einddatum.

Vermelding van het aspect “keuze”

Als het pensioenplan voorziet in verschillende keuzemogelijkheden wordt dit vanaf nu op het benefit statement vermeld bij de algemene gegevens. We verwijzen eveneens naar de bijzondere voorwaarden, raadpleegbaar op www.mypension.be, waarin de verschillende keuzemogelijkheden en keuzemomenten worden beschreven.

Informatie over het moment van de uitbetaling van het aanvullend pensioen

Op de bijlage van het benefit statement (de pensioenfiche), wordt in de rubriek ‘belangrijke info’ de aandacht gevestigd op het feit dat:

 • de uitbetaling van het aanvullend pensioen moet gebeuren op het moment dat het (vervroegd) wettelijk pensioen ingaat;
 • slechts in bepaalde wettelijk voorziene gevallen de uitbetaling vroeger kan plaatsvinden op voorwaarde dat deze mogelijkheid in het pensioenreglement is opgenomen.

Meest gelezen

 

Alle artikels