Keer terug
Afkoop van studiejaren voor een hoger pensioen - nieuwe spelregels vanaf 1 december 2017
Image of the blog article

Op 24 oktober 2017 werd de wet van 2 oktober 2017 betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van studieperioden voor de berekening van het pensioen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De wet treedt in werking op 1 december 2017 en regelt de regularisatie van studieperioden voor de verschillende pensioenstelsels (ambtenaren, werknemers en zelfstandigen).

Het Koninklijk besluit van 19 december 2017 (BS 29 december 2017), dat in werking treedt op 1 december 2017, regelt de verdere uitwerking van het principe van regularisatie van studiejaren en voorziet in overgangsmaatregelen voor werknemers voor wie de termijn van 10 jaar vanaf het einde van de studies is verlopen op 30 november 2017.

Nieuwe regeling voor werknemers

Werknemers die binnen tien jaar na het afsluiten van hun studie de regularisatie willen uitvoeren, betalen 1.500 euro (geïndexeerd) voor elk geslaagd studiejaar van het hoger onderwijs. Deze regularisatie is beperkt tot de studiejaren van één einddiploma. Enkel het einddiploma is geldig met alle voorgaande (postsecundaire) diploma’s vereist om dat diploma te bekomen.

Ook wie langer met de regularisatie wacht dan tien jaar na het beëindigen van de studie, zal nog studiejaren kunnen afkopen. Het te betalen bedrag zal echter hoger liggen. Dus hoe langer iemand wacht om de studiejaren te regulariseren, hoe hoger het bedrag.

De aanvraag tot regularisatie moet ingediend zijn vóór de ingangsdatum van het wettelijk pensioen.

De bijdrage is fiscaal aftrekbaar. Dit betekent dat de belastbare basis van de inkomsten vermindert. Hoe hoger het belastbaar inkomen, hoe hoger het belastingvoordeel.

Welke jaren komen in aanmerking voor welke studies?

  • De studiejaren voor diploma’s van het hoger onderwijs met volledig leerplan (zowel dag- als avondonderwijs). Het betreft hier universitair onderwijs (ook open universiteit), niet-universitair hoger onderwijs, hoger technisch onderwijs en zeevaart- en kunstonderwijs.
  • Het minimum aantal jaren van een beroepsstage voor het behalen van een wettelijk erkende beroepskwalificatie.
  • De jaren voor het behalen van een doctoraat kunnen ook bijkomend afgekocht worden met een maximum van 2 jaar.

Opmerking: bisjaren komen niet in aanmerking.

De studiejaren kunnen alleen afgekocht worden als het diploma, de beroepskwalificatie of het doctoraat behaald wordt.

2 voorbeelden

Een master in de rechten (2 jaar) kan ook het bachelorsdiploma (3 jaar) regulariseren en kan in totaal dus 5 jaar regulariseren.

Een master in het actuariaat kan 5 jaar regulariseren: 3 jaar voor het behalen van zijn bachelorsdiploma, 1 jaar voor het masterdiploma wiskunde en 1 jaar voor het masterdiploma actuariaat. Werkt deze actuaris dan gedurende vier jaar aan de doctoraatsthesis voor zijn doctoraat in de wiskunde, dan kan hij hiervoor nog eens bijkomend 2 jaar regulariseren. In totaal dus 7 jaar.

Overgangsperiode van drie jaar

Het Koninklijk besluit van 19 december 2017 (BS 29 december 2017), dat in werking treedt op 1 december 2017, regelt de modaliteiten voor de werknemers voor wie de termijn van 10 jaar vanaf het einde van hun studies is verlopen. Gedurende een overgangsperiode van drie jaar hebben de werknemers de mogelijkheid om hun geslaagde studiejaren vanaf 1 januari van het jaar waarin men 20 wordt, te regulariseren door de betaling van 1.500 euro per diplomajaar.

Hoger wettelijk pensioen

Een geregulariseerd studiejaar zou het jaarlijks wettelijk pensioen van een alleenstaande verhogen met 266,67 euro bruto. Het jaarlijks gezinspensioen zou verhogen met 333,33 euro bruto per geregulariseerd studiejaar.

Belangrijk om weten is dat het regulariseren van studiejaren niet de beroepsloopbaan verlengt. Zo zullen de geregulariseerde jaren niet meetellen om sneller met vervroegd pensioen te kunnen gaan.

Wie kan regulariseren?

De regularisatie kan gebeuren voor personen die ten vroegste hun wettelijk pensioen opnemen vanaf 1 december 2018.

Hoe regulariseren?

De aanvraag kan ingediend worden per brief of op elektronische wijze via www.mypension.be bij de Federale Pensioendienst (FPD).

De bijdrage moet gestort worden binnen de 6 maanden na ontvangst van de definitieve beslissing van de FPD.

De regularisatie kan maximaal over 2 aanvragen gespreid worden.

Meest gelezen

 

Alle artikels