Keer terug
Bijzondere sociale zekerheidsbijdrage voor aanvullende pensioenen - definitieve regeling vanaf 2019
Image of the blog article

De programmawet van 22 juni 2012 voerde een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage in op aanvullende pensioenen, ook de Wijninckx-bijdrage genoemd. Als voorlopige maatregel betalen werkgevers op aanvullende pensioenplannen een Wijninckx-bijdrage als de premies voor pensioenopbouw, overlijdensdekking of aanvullende ongevallenverzekering op jaarbasis een bepaald plafond overschrijden. Dat plafond bedroeg 30.000 euro (geïndexeerd) (*).

Uitstel definitieve regeling

De definitieve regeling werd onlangs met twee jaar uitgesteld. Vanaf 2019 moet deze bijzondere bijdrage betaald worden zodra de som van het wettelijk en het aanvullend pensioen het maximum wettelijk pensioen van de openbare sector overschrijdt. Deze drempel noemt men de pensioendoelstelling.

Jaarlijkse aangifte DB2P

De rol van Vivium als pensioeninstelling beperkt zich tot de jaarlijkse aangifte aan de DB2P (Databank Aanvullende Pensioenen) van de premies/bijdragen. Op basis hiervan kan de inningsgrondslag voor de bijdrage vastgesteld worden door de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) en het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen). ​

Wijninckx-bijdrage betalen voor 31 december

Sigedis berekent voor elke werknemer met een aanvullend pensioenplan of een Wijninckx-bijdrage verschuldigd is. Is dat het geval, dan krijgt u in de loop van de maand september een oproep om vóór 31 december de Wijninckx-bijdrage te betalen aan de RSZ.

Hogere bijdrage solidariteit

De regering besliste in haar Zomerakkoord om het percentage van de verschuldigde Wijninckx-bijdrage te verhogen van 1,5% naar 3%. Zo draagt de opbouw van een aanvullend rust- of overlevingspensioen meer bij tot de solidariteit.

De Programmawet van 25 december 2017, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29 december 2017 voert deze verhoging vanaf bijdragejaar 2018 op de premies van 2017 in.

 

(*) In 2017 bedroeg dit plafond 31.836 euro, voor 2018 bedraagt dit plafond 32.472,96 euro.

Meest gelezen

 

Alle artikels