Andere gebeurtenissen

Ja, als het pensioenreglement het voorziet, kan u een voorschot vragen op de verworven pensioenreserves. Om te weten hoeveel uw verworven reserves bedragen, kan u uw benefit statement raadplegen. Of u kan zich aanmelden op mijngroepsverzekering.vivium.be waar u het bedrag terugvindt op het scherm ‘Mijn contracten’ onder‘ Hoeveel heb ik al gespaard?’.

Waarvoor mag ik het voorschot op mijn aanvullend pensioen gebruiken?
Een voorschot mag enkel gebruikt worden voor het verwerven, bouwen, verbeteren, herstellen of verbouwen van een onroerend goed dat gelegen is in de Europese Economische Ruimte (EER). Of voor de terugbetaling van een lopend hypothecair krediet.

Hoeveel bedraagt het voorschot van mijn aanvullend pensioen?
Het minimum bedrag dat Vivium toekent als voorschot is 5 000 EUR. Voor elk nieuw voorschot of een verhoging ervan rekent Vivium een opstartkost aan van 150 EUR.

Wat is de intrestvoet op het voorschot van mijn aanvullend pensioen?
Tijdens de looptijd van het voorschot blijft de gegarandeerde intrestvoet op de ontleende pensioenreserves behouden waardoor uw eindkapitaal van de groepsverzekering niet wordt aangepast.

Moet ik het voorschot van mijn aanvullend pensioen terugbetalen?
Neen, dit is niet verplicht, maar u mag het ontleende voorschot wel op elk ogenblik geheel of gedeeltelijk terugbetalen (in schijven van minimaal 10% en met een minimum van 2 500 EUR).

Welke kosten moet ik betalen als ik een voorschot op mijn aanvullend pensioen krijg?
Als u een voorschot opneemt, is er steeds een maandelijkse aanrekening via verplichte domiciliëring van de verschuldigde intresten op het voorschot. Dit bedraagt 1% meer dan de gegarandeerde intrest van toepassing op uw pensioenreserves en kan niet minder zijn dan 2%.
Bij de uitkering van uw pensioenkapitaal of van het kapitaal overlijden, wordt het op dat moment nog openstaande voorschot in mindering gebracht van het netto uit te keren bedrag.

Als het pensioenreglement het voorziet en uw bank deze inpandgeving aanvaardt, kan u zowel het pensioenkapitaal als het overlijdenskapitaal in pand geven bij de bank waar u een hypothecaire lening afsluit. De bank die de lening toekent wordt op dat moment de ’aanvaardende begunstigde’. De uitkering bij pensionering of overlijden zal dan door Vivium aan de bank gebeuren.

Pensioenkapitaal
U kunt een hypothecaire lening afsluiten en deze bij uw pensionering in één keer terugbetalen samen met het uit te keren pensioenkapitaal.
Tijdens de duur van de lening moet u dan enkel de intresten op de lening betalen.

Overlijdenskapitaal
Als alternatief voor een schuldsaldoverzekering kunt u het overlijdenskapitaal in pand geven als waarborg voor uw hypothecaire lening. Overlijdt u vóór de einddatum van uw lening , dan wordt het netto overlijdenskapitaal van uw groepsverzekering gebruikt om uw lening terug te betalen.

Nee, u kunt de betaalde intresten op een voorschot voor uw gezinswoning, “eigen woning” niet inbrengen in uw belastingaangifte.

Voor betaalde intresten voor een ander onroerend goed in België of in het buitenland (zoals een tweede verblijf of opbrengsteigendom), raadpleegt u best uw belastingadviseur.

Wanneer u het bedrijf verlaat, brengt uw ex-werkgever Vivium daarvan op de hoogte. Vivium bezorgt u dan binnen de maand:

 • Een uitdienstbrief met uitleg over wat u met uw gespaard bedrag (‘verworven reserves’) kan doen.
 • Een aangepast benefit statement waarop u de verzekerde waarborgen terugvindt die tot het einde van het contract blijven lopen, zonder verdere premiebetaling.

In de uitdienstbrief worden alle mogelijkheden toegelicht die u heeft met betrekking tot uw gespaard bedrag. U heeft dan 30 dagen de tijd om uw keuze te maken tussen de volgende mogelijkheden:

 1. U laat het gespaarde bedrag staan

  Als u het gespaarde bedrag laat staan, blijven de ‘verworven reserves’ zonder enige wijziging in de pensioentoezegging van uw (ex-)werkgever staan.

  Dit noemt 'premievrij zetten' in het vakjargon: er gebeuren geen verdere stortingen meer, maar het gespaarde bedrag inclusief intresten ontvangt u bij pensionering.
  Als u hiervoor kiest, hoeft u verder geen actie te ondernemen.TIP! Kijk wel even na of uw groepsverzekering nog in een overlijdensdekking voorziet!
  Daarvoor neemt u uw laatste benefit statement (het overzicht van uw groepsverzekering) dat u ontving wanneer u uit dienst ging.

  Indien er geen overlijdensdekking meer aanwezig is in uw groepsverzekering, zal er bij overlijden voor pensionering geen uitkering gebeuren. Om dit te vermijden, krijgt u een bijkomende mogelijkheid om toch nog in een overlijdensdekking te voorzien! Deze keuze moet u binnen de 30 dagen aan Vivium laten weten.
   
 2. U draagt het gespaarde bedrag (‘verworven reserves’) over

  Het gespaarde bedrag (de ‘verworven reserves’) verlaat dan de groepsverzekering bij uw ex-werkgever. Vanaf dan bestaan er geen verdere aanspraken meer ten opzichte van uw ex-werkgever. Vivium rekent voor deze overdracht geen kosten aan. U heeft de volgende drie mogelijkheden:

2.1 U brengt het gespaarde bedrag onder in de onthaalstructuur van Vivium. Daar komt het terecht in een nieuw contract bij Vivium, op uw naam, waar het verder oprent aan een vaste rentevoet tot de eindleeftijd van uw oorspronkelijke groepsverzekering, volgens de voorwaarden van de onthaalstructuur.

Overlijdt u voor die eindleeftijd? Dan keren we de waarde van dit contract op dat ogenblik uit aan de begunstigde bij overlijden zoals van toepassing in de groepsverzekering vóór uw uitdiensttreding.

De algemene voorwaarden van de onthaalstructuur vindt u hier terug.
 

2.2 U draagt het gespaarde bedrag over naar de groepsverzekering van uw nieuwe werkgever. Zo worden al uw verworven reserves administratief bij dezelfde verzekeraar beheerd. Bij uw nieuwe werkgever kan u informatie inwinnen over de manier waarop uw reserves zullen gebruikt worden bij de pensioeninstelling die instaat voor het beheer van uw nieuwe groepsverzekering. Het is belangrijk na te gaan aan welke intrestvoet de reserves in de nieuwe groepsverzekering zullen oprenten. De gehanteerde intrestvoeten kunnen namelijk verschillen.
 

2.3 U draagt het gespaarde bedrag over naar een pensioeninstelling die de volledige winst onder de aangeslotenen verdeelt en de kosten beperkt.
Biedt uw nieuwe werkgever geen groepsverzekering aan, of wilt u de (verschillende) gespaarde bedragen van uw vorige werkgevers centraliseren? Dan kunt u uw geld ook overbrengen naar een pensioeninstelling die de volledige winst onder de aangeslotenen verdeelt en de kosten beperkt (ook gekend als 'gemeenschappelijke pensioenkas').

Daar worden uw verworven reserves opgenomen in een nieuw contract, op uw naam.

Informatie over de voorwaarden kan u inwinnen bij de betrokken pensioeninstellingen vermeld op de website van de FSMA .

Indien u van één van deze drie bovenstaande mogelijkheden gebruik wilt maken, moet u dat binnen de 30 dagen aan Vivium laten weten.

Nee, u kunt zelf niet verder blijven sparen binnen de fiscaliteit van de groepsverzekering nadat u uit dienst bent. De premiebetaling wordt automatisch stopgezet.

U kunt het geld uit een groepsverzekering ook niet overbrengen naar een individueel pensioencontract omdat de fiscaliteit anders is.

Wilt u nadat u uit dienst bent zelf verder zorgen voor uw pensioenopbouw? Dan kunt u dat individueel doen met een contract pensioensparen of langetermijnsparen. Contacteer hiervoor uw verzekeringstussenpersoon.

Bij sommige groepsverzekeringen heeft uw gezinstoestand een impact op de verzekerde waarborgen. Het verzekerde kapitaal bij overlijden kan bijvoorbeeld anders zijn voor gehuwden dan voor alleenstaanden. Of dit voor uw groepsverzekering het geval is, vindt u terug in het pensioenreglement. Dit kan u opvragen bij uw werkgever of raadplegen via www.mypension.be.

Als er iets wijzigt aan uw gezinstoestand, moet u uw werkgever op de hoogte brengen van de wijziging.

Daarna informeert uw werkgever Vivium, waarna Vivium uw groepsverzekering zal aanpassen indien het pensioenreglement hierin voorziet.

Trouw
Als u trouwt zal, conform de standaardbegunstiging, uw huwelijkspartner automatisch de begunstigde bij overlijden worden.

Echtscheiding
Let op! Als u in het verleden ooit de begunstiging hebt aangepast door de naam van uw toenmalige partner expliciet te vermelden, moet u bij de echtscheiding ook zelf Vivium contacteren om een aanpassing te vragen. Als de begunstigde bij overlijden bijvoorbeeld is ‘mijn echtgenoot Jan Peeters’ in plaats van de generieke omschrijving ‘mijn echtgenoot’ en u scheidt uit de echt, dan moet de naam van uw ex-echtgenoot geschrapt of aangepast worden. Zo niet, blijft uw ex-partner de begunstigde. Wilt u zo’n wijziging aanbrengen, dan kan dat via dit formulier.

Uw werkgever zal Vivium op de hoogte brengen van de wijziging in uw tewerkstellingsgraad.

Als u overschakelt naar een arbeidsovereenkomst met deeltijdse prestaties, zal uw groepsverzekering proportioneel herleid worden. Lees het pensioenreglement voor meer details op www.mypension.be of vraag het pensioenreglement op bij uw werkgever.