Groepsverzekering

De groepsverzekering is een verzekeringscontract dat de werkgever of de sector afsluit bij een verzekeraar zoals Vivium of bij een pensioenfonds voor (een deel van) zijn personeel.

Het heeft tot doel een aanvulling te voorzien op de wettelijke tussenkomsten die via de sociale zekerheid in België worden voorzien.

Een groepsverzekering kan uit verschillende waarborgen bestaan:

 • een aanvullend pensioen (bovenop uw wettelijk pensioen);
 • een uitkering bij overlijden als u overlijdt voor uw pensioen;
 • een aanvullende uitkering bij arbeidsongeschiktheid;
 • een aanvullende uitkering bij ongeval;
 • een waarborg premievrijstelling die ervoor zorgt dat de verzekerde prestaties tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid verder opgebouwd worden.

Deze verzekeringen zijn geen wettelijke verplichting, ze maken deel uit van uw 'extra legale' voordelen als werknemer.

In een pensioenreglement worden alle voorwaarden voor de uitkeringen bij pensioen en overlijden vastgelegd. U kan het pensioenreglement opvragen bij uw werkgever of raadplegen via www.mypension.be.

Van zodra u tot de categorie van werknemers behoort waarvoor uw werkgever een groepsverzekering afsloot, zal uw werkgever u aansluiten.

Zolang u in dienst bent en tot de verzekerde personeelscategorie behoort, stort de werkgever maandelijks (of driemaandelijks of jaarlijks) een bedrag in uw groepsverzekering. Hij neemt de premies voor de waarborgen bij overlijden, arbeidsongeschiktheid, ongeval en premievrijstelling ten laste. Hij betaalt ook een premie voor uw aanvullend pensioen.

De gestorte premies voor uw aanvullend pensioen brengen intrest op en kunnen eventueel genieten van een bijkomende winstdeelname.

Het kan dat ook u een bedrag moet betalen voor de opbouw van uw aanvullend pensioen. Indien er een persoonlijke bijdrage is, kan u dit terugvinden in het pensioenreglement. U kan het pensioenreglement opvragen bij uw werkgever of raadplegen via www.mypension.be. Hoeveel u eventueel zelf betaalt, vindt u ook terug op uw loonbrief.

Deze persoonlijke bijdrage is uitgedrukt als een percentage van uw loon, een vast bedrag, of een combinatie van beide.

De persoonlijke bijdragen die u zelf betaalt, leveren u een fiscaal voordeel op van 30% van de persoonlijke bijdragen. Dit voordeel wordt u toegekend door een vermindering van de bedrijfsvoorheffing. Daardoor betaalt u bij de afrekening van uw personenbelasting ook minder gemeentebelastingen.

Als u in dienst treedt bij een bedrijf waar de groepsverzekering is voorzien voor de personeelscategorie waartoe u behoort, dan wordt u automatisch opgenomen in de groepsverzekering. U heeft dus geen keuze.

Dit geldt ook indien u een persoonlijke bijdrage moet betalen.

Het spaartegoed van uw aanvullend pensioen dat u en uw werkgever opbouwen, blijft ten allen tijde uw eigendom. En dit zowel bij ontslag door uw werkgever als wanneer u zelf ontslag zou nemen.

U kan wel weigeren mee te doen als er een nieuwe groepsverzekering opgestart wordt terwijl u al in dienst bent en voor zover deze niet bij een cao ingevoerd wordt. In dit geval moet u een afstandsverklaring ondertekenen. Weet wel dat u dan afstand doet van alle voordelen van deze nieuwe groepsverzekering. U kan bijvoorbeeld niet tekenen voor afstand van uw persoonlijke bijdrage en de toelage van de werkgever behouden. U doet afstand van alle premies. Uw keuze is ook onherroepelijk. U kan er later niet op terugkomen.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om niet toe te treden als de persoonlijke bijdrage van de bestaande groepsverzekering zou verhoogd worden (tenzij via een cao ingevoerd).In dat geval moet u ook een afstandsverklaring ondertekenen en is uw beslissing onherroepelijk. Uw werkgever is dan verplicht om de oorspronkelijke groepsverzekering voor u verder te zetten.

Tenslotte kan u weigeren om deel te nemen aan een nieuwe of gewijzigde groepsverzekering als die de bedoeling heeft om een verschil tussen arbeiders en bedienden op te heffen (tenzij een cao de aansluiting verplicht). Deze mogelijkheid bestaat enkel als u was aangesloten bij een groepsverzekering die in voege was op 1 januari 2015. Bij weigering moet u een specifieke afstandsverklaring ondertekenen en is uw werkgever verplicht tot verderzetting van de oorspronkelijke groepsverzekering. In tegenstelling tot de vorige situaties, kan u in bepaalde gevallen, uw keuze om niet deel te nemen herroepen.

Ja, u kan gerust op eigen initiatief aan pensioensparen doen, naast uw groepsverzekering. Elke natuurlijke persoon met een belastbaar inkomen die in België woont en minstens 18 jaar en jonger dan 65 jaar is, kan aan pensioensparen doen. Het bedrag dat hierbij in aanmerking komt voor belastingvermindering, wordt elk jaar geïndexeerd. Voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021) kunt u een pensioenpremie inbrengen van maximaal 990 euro of 1 270 euro. In ruil daarvoor krijgt u van de fiscus een belastingvermindering van 30% of 25% van uw pensioenpremie. Hierdoor betaalt u ook minder gemeentebelasting.

U kunt dus gerust pensioensparen combineren met een persoonlijke bijdrage in de groepsverzekering. Zo bouwt u op twee manieren een waardevolle aanvulling op bij uw wettelijk pensioen om zo uw levensstandaard na pensionering te handhaven.

De website mijngroepsverzekering.vivium.be biedt informatie over uw groepsverzekering en staat ter beschikking van alle werknemers (loontrekkenden) die bij Vivium een groepsverzekering via hun werkgever hebben of gehad hebben. Uitzonderlijk vindt u er ook een groepsverzekering zelfstandige in terug.

Indien uw contract met 530…. begint, kan u het terugvinden in mijngroepsverzekering.vivium.be.

Informatie over uw persoonlijk pensioensparen of uw levensverzekering is hier niet mee opgenomen.

Als u inlogt vindt u volgende informatie:

 • een overzicht van uw waarborgen: wat is er verzekerd in uw groepsverzekering;
 • een rubriek met ‘veelgestelde vragen' over de groepsverzekering;
 • een eigen ruimte 'Mijn profiel' met informatie over uw persoonlijke gegevens;
 • het officiële benefit statement: de samenvatting van uw verzekerde kapitalen.

U kan meerdere contracten hebben en elk contract kan zijn eigen status hebben:

Actieve polis:

Voor deze contracten worden er nog nieuwe premies gestort.

Bij de waarborgen zijn er bedragen ingevuld.          

Bij de premie staat de huidige (totale) jaarpremie ingevuld.

Uitzonderlijk kan het zijn dat er toch geen premie ingevuld staat, én dat uw contract actief is. Dat is bijvoorbeeld omdat uw arbeidsovereenkomst (tijdelijk) geschorst is (langdurige ziekte, loopbaanonderbreking,…).

Passieve polis:

Voor deze contracten worden geen nieuwe premies meer gestort, maar er zitten wel nog reserves (het reeds gespaarde bedrag) in dit contract.

Bij de waarborgen zijn er bedragen ingevuld.

Bij de premie staat er geen jaarpremie meer ingevuld.

Beëindigde polis:

Voor deze contracten worden geen nieuwe premies meer gestort en zijn er geen reserves meer aanwezig.

Alle waarborgen staan op 'nul'.

De premie staat op 'nul'.

De reserves van dit contract zijn ofwel uitgekeerd, ofwel overgedragen naar een ander contract.

Zes maanden nadat een contract beëindigd is, is dit niet meer raadpleegbaar op mijngroepsverzekering.vivium.be.

 

Het benefit statement is uw officieel jaarlijks overzicht van uw groepsverzekering.

Het is een gedetailleerd overzicht van de waarborgen die u geniet, hoe het staat met de financiering ervan en hoe de reserves geëvolueerd zijn tegenover het voorafgaande jaar.

Het benefit statement bevat veel informatie die niet altijd makkelijk te ontcijferen is. Om u daarbij te helpen, kunt u dit filmpje bekijken.  

Wilt u niet alle details weten, maar wel een zicht op de hoofdlijnen? Bekijk dan het waarborgscherm in uw persoonlijke omgeving mijngroepsverzekering.vivium.be (via Aanmelden). U vindt er de meest recente cijfers van al uw verzekerde waarborgen.

Meestal vallen de berekeningsdatum en de jaarlijkse aanpassingsdatum samen. De jaarlijkse aanpassingsdatum is de datum waarop uw verzekerde waarborgen berekend worden op basis van uw salaris en alle andere berekeningselementen op dat moment. Als er in tussentijd iets gebeurt dat een invloed heeft op de verzekerde waarborgen, dan gebeurt er een herberekening van uw verzekerde waarborgen.

De berekeningsdatum die u op uw laatste benefit statement ziet, is de datum waarop Vivium de laatste herberekening van uw groepsverzekering uitgevoerd heeft.

Dit gebeurt op basis van de gegevens die de werkgever aan ons doorgeeft.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat uw groepsverzekering herrekend werd op 1 juni (berekeningsdatum) omdat uw gezinssituatie gewijzigd is en uw reglement voorziet dat dit een invloed heeft op uw verzekerde waarborgen en dit op basis van het salaris dat u had op 1 januari (jaarlijkse aanpassingsdatum).

Een werkgever of een sector sluit een groepsverzekering af voor (een deel van) zijn personeel. Het beheer van de groepsverzekering besteedt hij uit aan een verzekeraar of aan een pensioenfonds. Dit is een wettelijke verplichting.

In het pensioenreglement worden al de rechten en plichten van de werkgever en van de aangeslotenen en hun rechthebbenden beschreven en worden ook de aansluitingsvoorwaarden en de regels voor de uitvoering van de groepsverzekering bepaald.

U vindt er alle contractuele bepalingen in terug en antwoorden op vragen zoals 'wie wordt aangesloten bij de groepsverzekering?', of 'hoe wordt de premie bepaald?', of 'welke waarborgen worden er verzekerd?'.

U kan het pensioenreglement opvragen bij uw werkgever of raadplegen via www.mypension.be.

U hebt het recht verworven reserves van een pensioentoezegging opgebouwd via een vorige werkgever over te dragen naar de groepsverzekering bij uw nieuwe werkgever. Hierbij moet aan enkele voorwaarden voldaan zijn: 

 1. U moet aan de slag zijn bij een nieuwe werkgever met wie u een arbeidsovereenkomst hebt gesloten.
 2. U moet aangesloten zijn bij de ‘pensioentoezegging’ van uw nieuwe werkgever. 
 3. De vorige pensioeninstelling moet de verworven reserves rechtstreeks overdragen naar de huidige pensioeninstelling.

Meer details over deze voorwaarden en de definitie van een ‘pensioentoezegging’ kan u terugvinden in dit standpunt van de FSMA. 
Indien er aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, kan u een reserveoverdracht aanvragen. Die verloopt in enkele eenvoudige stappen: 

 1. In het formulier reserveoverdracht dient de nieuwe werkgever de gegevens aan te vullen van de nieuwe groepsverzekering
 2. De werknemer vult de persoonlijke gegevens aan, ondertekent het formulier en bezorgt het aan de vorige pensioeninstelling.
 3. De vorige pensioeninstelling neemt contact op met Vivium voor de administratieve afhandeling van de reserveoverdracht en maakt de reserves rechtstreeks over op de bankrekening van Vivium.
 4. Vivium koppelt de ontvangen reserves aan de nieuwe groepsverzekering van de werknemer en bezorgt de werknemer een nieuw benefit statement met detail van de overgedragen reserves.
   

Pensioen

Het aanvullend pensioen is het pensioen dat u bovenop het wettelijk pensioen opbouwt tijdens uw loopbaan als werknemer of zelfstandige. Dit heet de tweede pensioenpijler.

In België zijn er 4 pensioenpijlers:

 • 1ste pijler:
  Dit is uw wettelijk pensioen als loontrekkende, als zelfstandige of als ambtenaar. Te raadplegen op www.mypension.be onder 'wettelijk pensioen’.
 • 2de pijler:
  Dit is uw aanvullend pensioen (als werknemer of als zelfstandige), opgebouwd tijdens uw loopbaan.
 • 3de pijler:
  Dit is uw persoonlijk aanvullend pensioen, door pensioensparen en/of via een individuele levensverzekering, door uzelf opgebouwd en met fiscale voordelen.
 • 4de pijler:
  Dit is uw persoonlijk spaarplan zonder extra fiscaal voordeel, bijvoorbeeld een belegging in vastgoed, een spaarrekening, …

Op mijngroepsverzekering.vivium.be vindt u informatie over het aanvullend pensioen (2de pijler) dat u als loontrekkende aan het opbouwen bent of opgebouwd hebt bij Vivium.

Hoeveel aanvullend pensioen u (als loontrekkende in de 2de pijler) mag verwachten, vindt u terug op uw benefit statement of op mijngroepsverzekering.vivium.be. onder de rubriek 'Hoeveel aanvullend pensioen mag ik verwachten als er gespaard wordt tot op de eindleeftijd van het contract?'. Als u meerdere contracten heeft, dan worden de bedragen samengeteld.

Het bedrag dat u ziet, geeft u een inschatting over hoeveel uw aanvullend pensioen bij pensionering zal bedragen.

Het werkelijke bedrag bij pensionering hangt af van het verdere verloop van uw loopbaan en wordt beïnvloed door verschillende factoren zoals de duur van uw loopbaan, eventuele promoties of parttime werken,…

Bovendien is het mogelijk dat u nog andere aanvullende pensioencontracten heeft, bijvoorbeeld van vorige werkgevers. De website van de overheid ‘mypension.be’ biedt u een volledig overzicht.

De ‘verworven reserves’ zijn het bedrag dat reeds gespaard is op de berekeningsdatum.

De ‘verworven prestatie’ is een verdere oprenting van deze verworven reserves tot op de einddatum van uw contract zonder verdere financiering.

De ‘verwachte prestatie’ is het brutobedrag dat u mag verwachten op de einddatum, als alle toekomstige premies ongewijzigd verder gestort worden en ook aan dezelfde voorwaarden blijven oprenten. Dat zal vaak niet zo zijn. Hou er dus rekening mee dat bepaalde factoren uw verwachte prestatie zullen beïnvloeden: bijvoorbeeld als u verandert van werk,  als u deeltijds gaat werken,  als uw premie wordt geïndexeerd, als uw premie wijzigt door een salarisaanpassing of bij een promotie.

Het is dus interessant om bij elke update van uw benefit statement even aan te melden op mijngroepsverzekering.vivium.be. U zal dan de evolutie van de verworven reserves en de verwachte prestatie in uw contract(en) kunnen zien.

In functie van de resultaten van de verzekeringsonderneming, kan de verzekeraar beslissen om een winstdeelname toe te kennen. De winstdeelname is dus een aanvullend rendement bovenop de rentevoet die al wordt toegepast op de gestorte premies. Het totale rendement op uw spaarreserves wordt bepaald door een rentevoet die wordt toegekend op basis van de stortingen en de eventuele winstdeelname.

De uitbetaling van de prestaties bij leven is standaard verbonden aan de effectieve ingang van het (vervroegd) wettelijk pensioen. Op dat moment is de uitbetaling verplicht (opnameplicht).

In het geval van onderstaande uitzonderingen kan u uw groepsverzekering wél laten uitkeren voor u met pensioen gaat:

 • een uitbetaling is mogelijk voor aangeslotenen die hun wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt of aan de voorwaarden voldoen om hun wettelijk pensioen vervroegd op te nemen maar hun wettelijk pensioen nog niet laten ingaan (opnamerecht).
 • een vervroegde (gedeeltelijke) opname van uw spaarreserves is mogelijk om onroerend goed gelegen in de Europese Economische Ruimte te kopen of te renoveren. Meer hierover in de rubriek 'Andere gebeurtenissen'.

Bij de uitkering van het pensioenkapitaal brengt Vivium de bedrijfsvoorheffing en parafiscale heffingen in mindering.

Naast een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van 0%, 1% of 2% in functie van de grootte van de uitkering, is er standaard een bedrijfsvoorheffing van toepassing van 16,66% op het pensioenkapitaal dat door middel van werkgeversbijdragen is opgebouwd. Dit geldt ook voor het pensioenkapitaal dat door middel van uw persoonlijke bijdragen is opgebouwd voor 1993. Op het pensioenkapitaal dat is opgebouwd door uw persoonlijke bijdragen na 1993 bedraagt de bedrijfsvoorheffing 10,09%.

U betaalt:

Voor pensioenkapitaal dat is opgebouwd door werkgeversbijdragen of persoonlijke bijdragen voor 1993:

 • een RIZIV-bijdrage van 3,55%
 • een solidariteitsbijdrage van 0%, 1% of 2%, afhankelijk van de grootte van de uitkering
 • bedrijfsvoorheffing van 16,66%.

Voor pensioenkapitaal dat is opgebouwd met persoonlijke bijdragen na 1993:

 • een RIZIV-bijdrage van 3,55%
 • een solidariteitsbijdrage van 0%, 1% of 2%, afhankelijk van de grootte van de uitkering
 • bedrijfsvoorheffing van 10,09%.

U kan in aanmerking komen voor een lagere bedrijfsvoorheffing van 10,09% op het pensioenkapitaal dat is opgebouwd door werkgeversbijdragen als u ’ononderbroken effectief actief’ bent gebleven tot de wettelijke pensioenleeftijd en dit minstens voor de laatste drie jaar.

Sinds 1 januari 2019 geldt deze gunstige regeling ook voor werknemers die de wettelijke pensioenleeftijd nog niet bereikt hebben, maar al een loopbaan van 45 jaar hebben opgebouwd en ‘ononderbroken effectief actief’ zijn gebleven tot de leeftijd waarop voldaan is aan de voorwaarden voor een volledige loopbaan.

Wie is ‘ononderbroken effectief actief’?

Dit zijn werknemers die:

 • blijven werken tot hun wettelijke pensioenleeftijd of
 • een loopbaan van 45 jaar opbouwen en voor de wettelijke pensioenleeftijd hun pensioen opnemen.

Volgende periodes van inactiviteit worden ook beschouwd als ‘ononderbroken effectief actief’:

 • periodes waarin u een wettelijke ziekte- of invaliditeitsuitkering ontving;
 • periodes van onvrijwillige werkloosheid waarbij u beschikbaar bleef voor de arbeidsmarkt;
 • periodes waarbij u in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), na 1 januari 2015, ‘aangepast beschikbaar’ bleef voor de arbeidsmarkt.

Nadat Vivium bericht krijgt van de Federale Pensioendienst naar aanleiding van uw pensionering, stuurt Vivium u een regelingskwijting per post. U vult de gevraagde informatie op de documenten in, voegt de gevraagde attesten en bewijsstukken toe en stuurt de originele documenten terug naar Vivium. Na controle op volledigheid en correctheid van de documenten stort Vivium het netto pensioenkapitaal op uw bankrekening.

Ja. Bij de uitkering van uw pensioenkapitaal houdt Vivium al een bedrijfsvoorheffing in. Deze houdt rekening met een gedeeltelijke verrekening van de gemeentelijke opcentiemen. Bij de uitkering van uw netto pensioenkapitaal wordt op die manier al een voorschot aan gemeentebelasting ingehouden.

U moet de bedragen waarop u bedrijfsvoorheffing betaalt en de bedrijfsvoorheffing aangeven in het jaar na de uitkering via de codes van uw fiscale fiche (281.11). De definitieve verrekening van de gemeentebelasting volgt dus pas in het jaar nadat u uw netto pensioenkapitaal ontving.

U ontvangt van Vivium de fiscale fiche (281.11) per post in de maand april van het jaar na de uitkering van uw netto pensioenkapitaal.

Vivium zal dit per post opsturen naar uw thuisadres.

U kan een duplicaat vragen via mail naar FIB-EB@vivium.be. Vivium mailt u dan een kopie van uw fiche.

Op de fiscale fiche (281.11) staan de bedragen waarop de bedrijfsvoorheffing werd berekend en de totale bedrijfsvoorheffing. De bedragen waarop de bedrijfsvoorheffing werd berekend zijn lager dan de bruto-uitkering omdat op de verschuldigde RIZIV- en solidariteitsbijdragen geen bedrijfsvoorheffing moet worden ingehouden.

Nam u een voorschot om een onroerend goed, bestemd voor persoonlijk gebruik en als enige woonst, te kopen of te verbouwen ? Dan gebeurt de eindbelasting volgens het systeem van de fictieve rente.

Blijft u bovendien tot uw wettelijke pensioenleeftijd aan de slag of bouwt u een loopbaan van 45 jaar op? Dan is de fictieve rente enkel van toepassing op 80% van het bedrag van het voorschot, wat nog een bijkomend belastingvoordeel oplevert. Dat voordeel is begrensd tot maximaal 93 620 EUR in 2023. Is het bedrag van het voorschot groter, dan is op het surplus de normale taxatie van toepassing.

Een cijfervoorbeeld verduidelijkt

Stel: u blijft tot uw wettelijke pensioenleeftijd actief of bouwt een loopbaan op van 45 jaar. De reserves aan het eind bedragen 200 000 EUR en de winstdeelname 10 000 EUR. U nam één keer een voorschot op uw kapitaal van 100 000 EUR.

 

Netto-uitkering zonder fictieve rente:

Kapitaal op einddatum: 200 000 EUR  
Winstdeelname:   10 000 EUR
Solidariteitsbijdrage (2%) - 4 000 EUR - 200 EUR
Riziv-bijdrage (3,55%) - 7 100 EUR - 355 EUR
Bedrijfsvoorheffing (10,09%) - 19 060,01 EUR  
Voorschot - 100 000 EUR  
Netto-uitkering: 69 839,99 EUR 9 445 EUR

Netto-uitkering met fictieve rente:

Kapitaal op einddatum: 200 000 EUR  
Winstdeelname:   10 000 EUR
Solidariteitsbijdrage (2%) - 4 000 EUR - 200 EUR
Riziv-bijdrage (3,55%) - 7 100 EUR - 355 EUR
Bedrijfsvoorheffing (10,09%) - 9 613,75 EUR  
Bedrijfsvoorheffing (11,11%) - 416,05 EUR  
Voorschot - 100 000 EUR  
Netto-uitkering: 78 870,20 EUR 9 445 EUR

De normale bedrijfsvoorheffing van 10,09 % geldt niet op de eerste 93 620 EUR. Daarvoor betaalt u alleen maar de fictieve rente. Die berekenen we als volgt:

 • 80 procent van 93 620 EUR is 74 896 EUR.
 • U moet daarvan gedurende tien jaar vijf procent aangeven aan de personenbelasting. Dat is telkens 3 744,80 EUR.
 • De bedrijfsvoorheffing bij uitkering bedraagt 11,11 procent op die som, of 416,05 EUR.

Overlijden

De meeste groepsverzekeringen betalen een bedrag uit wanneer u vóór uw pensionering zou overlijden. Dit bedrag, ‘kapitaal overlijden’ genoemd, wordt uitgekeerd aan de begunstigde.

Dit bedrag vindt u terug op uw benefit statement onder ‘Overzicht van de waarborgen bij overlijden’ of op mijngroepsverzekering.vivium.be onder de rubriek 'Hoeveel ontvangt mijn begunstigde als ik overlijd?'. Indien er niets wordt vermeld, betekent dit dat uw groepsverzekering geen uitkering bij overlijden voorziet.

Wie bij uw overlijden recht heeft op de uitkering uit uw groepsverzekering, wordt beschreven in het pensioenreglement. Dit reglement bepaalt een standaardvolgorde van begunstigden.

U kan het pensioenreglement opvragen bij uw werkgever of raadplegen via mypension.be.

U kan van de standaardvolgorde afwijken. Wilt u een wijziging aanbrengen, dan kan dat via dit formulier.

U kan van de standaardvolgorde zoals voorzien in het pensioenreglement afwijken. Wilt u een wijziging aanbrengen, dan kan dat via dit formulier.

Tip: vermijd begunstigden met naam te noemen, maar kies eerder voor een generieke omschrijving. Bijvoorbeeld: ‘mijn kinderen in gelijke delen’ eerder dan ‘mijn zoon Jan’. Als later uw gezin nog uitbreidt, worden door deze generieke omschrijving ook alle later geboren kinderen automatisch als begunstigde beschouwd.

Op het kapitaal overlijden zijn belastingen verschuldigd. Daarnaast zijn er ook parafiscale heffingen, die verschillen in functie van de begunstigde.

Berekening wanneer de begunstigde bij overlijden uw huwelijkspartner is:

Vivium houdt drie sommen af:

 • een RIZIV-bijdrage (ziekte- en invaliditeitsbijdrage) van 3,55%
  Deze bijdrage wordt berekend op het totale bruto kapitaal (pensioenreserves + winstdeelname).
 • een solidariteitsbijdrage van 0%, 1% of 2%
  Deze bijdrage wordt berekend op het totale bruto kapitaal (pensioenreserves + winstdeelname).
  • 0% voor kapitalen lager of gelijk aan 2 478,94 EUR
  • 1% voor kapitalen tussen 2 478,95 EUR en 74 368,06 EUR
  • 2% voor kapitalen hoger of gelijk aan 74 368,06 EUR
 • bedrijfsvoorheffing van 10,09% of 16,66%
  De bedrijfsvoorheffing wordt berekend op het kapitaal overlijden nadat de RIZIV- en solidariteitsbijdrage al werden afgehouden. De winstdeelname is wel vrij van bedrijfsvoorheffing.
  • 16,66%
   • op het kapitaal overlijden gevormd met bijdragen van de werkgever
   • op het kapitaal overlijden gevormd met bijdragen van de werknemer vóór 01/01/1993
  • 10,09%
   • op het kapitaal overlijden gevormd met bijdragen van de werkgever voor zover uitgekeerd aan begunstigden van werknemers die overlijden na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd en die tot die leeftijd effectief actief zijn gebleven of uitgekeerd aan begunstigden van werknemers die overlijden na de leeftijd waarop wordt voldaan aan de voorwaarden voor een volledige loopbaan en die tot die leeftijd effectief actief zijn gebleven.
   • op het kapitaal overlijden gevormd met bijdragen van de werknemer na 01/01/1993

Berekening wanneer de begunstigde bij overlijden iemand anders dan uw huwelijkspartner is:

Er moet geen RIZIV- of solidariteitsbijdrage betaald worden. Vivium houdt wel bedrijfsvoorheffing in.

 • Bedrijfsvoorheffing van 10,09% of 16,66%
  De bedrijfsvoorheffing wordt berekend op het kapitaal overlijden. De winstdeelname is wel vrij van bedrijfsvoorheffing.
  • 16,66%
   • op het kapitaal overlijden gevormd met bijdragen van de werkgever
   • op het kapitaal overlijden gevormd met bijdragen van de werknemer vóór 01/01/1993
  • 10,09%
   • op het kapitaal overlijden gevormd met bijdragen van de werkgever voor zover uitgekeerd aan begunstigden van werknemers die overlijden na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd en die tot die leeftijd effectief actief zijn gebleven of uitgekeerd aan begunstigden van werknemers die overlijden na de leeftijd waarop wordt voldaan aan de voorwaarden voor een volledige loopbaan en die tot die leeftijd effectief actief zijn gebleven.
   • op het kapitaal overlijden gevormd met bijdragen van de werknemer na 01/01/1993

Gemeentebelasting

De begunstigde zal van Vivium een fiscale fiche ontvangen. De daarop vermelde bedragen moeten ingevuld worden in zijn belastingaangifte. Op de reeds ingehouden bedrijfsvoorheffing zal nog gemeentebelasting verschuldigd zijn.

Indien uw huwelijkspartner en/of uw kinderen jonger dan 21 jaar is (zijn), zijn er geen erfenis- of successierechten verschuldigd op het kapitaal overlijden uit een groepsverzekering. Bovendien geldt dit sinds 2024 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook voor uw wettelijk geregistreerde samenwonende partner.

Voor alle andere personen, dus ook voor uw wettelijk geregistreerde samenwonende partner buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of uw feitelijk samenwonende partner (ongeacht het gewest) zijn er wel erfenisrechten verschuldigd. Het bedrag aan erfenisrechten verschilt naargelang het gewest (het Vlaamse, Brusselse of Waalse Gewest). Om te bepalen welke regeling van toepassing is, zal er nagegaan worden in welk gewest u het langst gewoond heeft in de vijf jaar voor uw overlijden.

Als uw groepsverzekering behoort tot de categorie van de cafetariaplannen (u kan het pensioenreglement opvragen bij uw werkgever of raadplegen op mypension.be) is dit mogelijk binnen bepaalde grenzen en enkel als u nog effectief in dienst bent. Een wijziging moet u dan aanvragen via de personeelsverantwoordelijke of de HR-dienst van uw werkgever.

Let op! Als u het kapitaal overlijden wijzigt, zal er minder of meer premiebudget overblijven dat aan andere waarborgen kan besteed worden. Dit kan dus een invloed hebben op de opbouw van uw aanvullend pensioen.

Arbeidsongeschiktheid

Als u als werknemer (loontrekkend) arbeidsongeschikt bent, wordt uw loon tijdens de eerste maand van arbeidsongeschiktheid verder betaald door uw werkgever. Dit is de periode van het ‘gewaarborgd loon’.

Na die maand gewaarborgd loon ontvangt u geen loon meer van uw werkgever. U valt dan terug op een uitkering van de sociale zekerheid die uitgekeerd wordt via:

 • uw ziekenfonds (bij ziekte of een ongeval in het privéleven), of
 • uw arbeidsongevallenverzekeraar (bij een arbeidsongeval).

In geval van moederschapsrust valt u onmiddellijk terug op een uitkering via het ziekenfonds.

Uw ziekenfonds betaalt de uitkering bij ziekte, ongeval in het privéleven of moederschapsrust

Via de wettelijke voorzieningen van de sociale zekerheid heeft u recht op een uitkering, ook vervangingsinkomen genoemd. Uw ziekenfonds staat in voor de uitbetaling.

Bij arbeidsongeschiktheid valt u terug op dit lager vervangingsinkomen, terwijl uw lopende vaste lasten (huur of hypotheek, afbetaling van de auto, levensonderhoud, …) dezelfde blijven.

Als uw groepsverzekering de waarborg arbeidsongeschiktheid heeft, ontvangt u bovenop de wettelijke tussenkomst via uw ziekenfonds een extra vergoeding van Vivium.

Het maandelijkse bruto bedrag waarmee Vivium uw vervangingsinkomen aanvult, vindt u terug op uw benefit statement dat u ieder jaar ontvangt, in ‘Mijn contracten’ op mijngroepsverzekering.vivium.be.

De extra aanvulling van Vivium begint ten vroegste vanaf de tweede maand arbeidsongeschiktheid, ongeacht de oorzaak ervan. Dit is een eigenrisicotermijn van 30 dagen die is afgestemd op de periode van gewaarborgd loon. In sommige contracten werd met uw werkgever een langere eigenrisicotermijn afgesproken: 60, 90, 180 of zelfs 365 dagen. De eigenrisicotermijn vindt u ook terug op uw benefit statement.

De arbeidsongevallenverzekeraar komt tussen bij een arbeidsongeval

Heeft u een arbeidsongeval gehad, of een ongeval van of naar het werk, dan komt na de maand gewaarborgd loon, de arbeidsongevallenverzekeraar van uw werkgever tussen. U valt dan terug op deze uitkering. Ook hier kan uw werkgever gekozen hebben voor een extra uitkering door Vivium. Als dit het geval is, vindt u de verzekerde jaarrente terug op uw benefit statement of onder 'Mijn contracten' op mijngroepsverzekering.vivium.be.

Voor de waarborgen arbeidsongeschiktheid en premievrijstelling wordt er steeds een eigenrisicotermijn vastgelegd. De eigenrisicotermijn begint te lopen op de dag dat de arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld door een arts. De duur ervan vindt u terug op uw benefit statement.

Vivium komt tussen na het verstrijken van de eigenrisicotermijn.

Omdat u voor de waarborg arbeidsongeschiktheid bij ziekte of ongeval als werknemer de eerste maand recht hebt op gewaarborgd loon, begint de tussenkomst van Vivium ten vroegste vanaf de tweede maand. Daarom hebben veel groepsverzekeringen een eigenrisicotermijn van 30 dagen. In sommige contracten werd met de werkgever een langere eigenrisicotermijn afgesproken: 60, 90, 180 of zelfs 365 dagen.

Als loontrekkende wordt uw loon bij arbeidsongeschiktheid door een ongeval of ziekte tijdens de eerste maand van arbeidsongeschiktheid verder betaald door uw werkgever. Dit noemt men de periode van gewaarborgd loon.

Vanaf de tweede maand valt u terug op de wettelijke voorzieningen van de sociale zekerheid. Dan hebt u recht op een uitkering, ook ‘vervangingsinkomen’ genoemd. Uw ziekenfonds staat in voor de uitbetaling.

De wettelijke tussenkomst verschilt al naargelang de oorzaak van uw arbeidsongeschiktheid:

Bij ziekte, ongeval in het privéleven en moederschapsrust staat uw ziekenfonds in voor de uitbetaling. Meer informatie over de wettelijke tussenkomst vindt u terug op de website van het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering). Hierbij de link naar de situatie voor werknemers (loontrekkenden).

Bij een arbeidsongeval krijgt u een uitkering via de arbeidsongevallenverzekeraar van uw werkgever. De hoogte van de wettelijke tussenkomst vindt u terug op de website van de sociale zekerheid via deze link.

Een vervangingsinkomen wordt minder zwaar belast dan een inkomen uit arbeid.

Op een vervangingsinkomen wordt een voorheffing ingehouden die lager is dan de gebruikelijke bedrijfsvoorheffing op uw salaris.

Bij uw belastingaangifte in de personenbelasting moet u deze vervangingsinkomsten apart aangeven en zal de definitieve belasting berekend worden. Omdat de voorheffing bij uitkering eerder laag is, bestaat de kans dat u in de afrekening nog belastingen verschuldigd bent.

Gedurende de eerste maand van uw arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval betaalt uw werkgever uw salaris verder. In die periode betaalt uw werkgever ook de premie voor uw groepsverzekering verder.

Na 30 dagen arbeidsongeschiktheid stopt uw werkgever met de uitbetaling van uw loon en de premiebetaling voor de groepsverzekering. Ook uw eventuele persoonlijke bijdrage in de groepsverzekering valt dan weg.

Indien de waarborg premievrijstelling  werd onderschreven, neemt Vivium bij arbeidsongeschiktheid de premiebetaling voor de groepsverzekering over, zodat uw waarborgen behouden blijven.

Als u langere tijd niet kunt werken door een ziekte of een ongeval of tijdens periode van moederschapsrust, dan neemt Vivium de premiebetaling van uw groepsverzekering over. Dit geldt zowel voor de premies die door uw werkgever betaald worden, als voor de eventuele persoonlijke bijdrage die u zelf betaalt. Zo loopt uw aanvullende pensioenopbouw verder en blijft u verzekerd bij overlijden.

Omdat u standaard recht hebt op een gewaarborgd maandloon, begint de tussenkomst van Vivium ten vroegste vanaf de tweede maand. Daarom hebben veel groepsverzekeringen een eigenrisicotermijn van 30 dagen. In sommige contracten werd met de werkgever een langere eigenrisicotermijn afgesproken van 60, 90, 180 of zelfs 365 dagen.

De eigenrisicotermijn vindt u ook terug op uw benefit statement.

Vivium moet op de hoogte gebracht worden van de arbeidsongeschiktheid en dit uiterlijk binnen 45 dagen na het ingaan van de arbeidsongeschiktheid.

Stap 1: Vul het document ‘Aangifte van ziekte/ongeval/zwangerschap/bevalling’ in:

 • uw werkgever bezorgt u het formulier, of
 • u kunt het hier zelf downloaden.

Dit document bestaat uit twee delen:

 • De aangifte vult u zelf in.
 • Het geneeskundig getuigschrift vult uw behandelende arts in.
  Dit is niet nodig als het gaat om arbeidsongeschiktheid door zwangerschap of bevalling die binnen de wettelijke periode van moederschapsrust valt.

Stap 2: Stuur het document op

Bij voorkeur via e-mail naar protection@vivium.be

of

met de post naar:

Vivium
t.a.v. de Raadsarts (HP 0190)
Desguinlei 92
2018 Antwerpen

Ongevallen

Een ongeval is de plotselinge gebeurtenis die een lichamelijk letsel of het overlijden tot rechtstreeks gevolg heeft en waarvan de oorzaak of één van de oorzaken niet te wijten is aan het lichaam van de aangeslotene.

Deze waarborg wordt meestal onderschreven in combinatie met een groepsverzekering (pensioenplan). Het voorziet de eenmalige uitkering van een kapitaal in geval van overlijden (en in sommige contracten ook bij volledige en blijvende fysiologische invaliditeit) als gevolg van een ongeval.

Een ongeval dat zich voordoet in het privéleven is steeds verzekerd. In dit geval vermeldt het waarborgscherm mijngroepsverzekering.vivium.be ‘Mijn aanvullende uitkering bij privé ongeval’.

Sommige contracten voorzien eveneens een uitkering bij een arbeidsongeval. In dit geval zal u ‘Mijn aanvullende uitkering bij ongeval’ zien staan in het waarborgscherm.

Het verzekerde eenmalige kapitaal wordt uitgekeerd in geval van:

 • overlijden binnen de drie jaar na en als gevolg van een ongeval.
  De begunstigde is identiek aan de begunstigde bij overlijden zoals bepaald in het pensioenplan waaraan deze verzekering lichamelijke ongevallen gekoppeld is.

of

 • volledige en blijvende invaliditeit als  gevolg van een ongeval (waarbij de letsels worden geconsolideerd ten laatste drie jaar na het ongeval).
  De begunstigde is de aangeslotene zelf.

Wat is volledige invaliditeit?
Er is sprake van een volledige invaliditeit wanneer de invaliditeitsgraad minstens 67% bedraagt.
De invaliditeitsgraad wordt bepaald bij medische beslissing onder verwijzing naar de Officiële Belgische Schaal tot vaststelling van de Invaliditeitsgraad en de terzake geldende Belgische rechtspraak.

Wat is blijvende invaliditeit?
Er is sprake van een blijvende invaliditeit wanneer er bewezen wordt dat de volledige invaliditeit de aangeslotene gedurende heel zijn leven zal treffen, zonder kans op een merkelijke verbetering, zelfs met een passende medische behandeling.

Het kapitaal dat uitgekeerd wordt in het geval van een blijvende arbeidsongeschiktheid, wordt belast via het systeem van de fictieve omzettingsrente die afhankelijk van de leeftijd van de begunstigde gelijk zal zijn aan 1 tot 5% van het kapitaal. De fictieve rente is in principe 13 jaar aan te geven tenzij de begunstigde minstens 65 jaar oud is, in dat geval blijft de aangiftetermijn beperkt tot 10 jaar.

Andere gebeurtenissen

Ja, als het pensioenreglement het voorziet, kan u een voorschot vragen op de verworven pensioenreserves. Om te weten hoeveel uw verworven reserves bedragen, kan u uw benefit statement raadplegen. Of u kan zich aanmelden op mijngroepsverzekering.vivium.be waar u het bedrag terugvindt op het scherm ‘Mijn contracten’ onder‘ Hoeveel heb ik al gespaard?’.

Waarvoor mag ik het voorschot op mijn aanvullend pensioen gebruiken?
Een voorschot mag enkel gebruikt worden voor het verwerven, bouwen, verbeteren, herstellen of verbouwen van een onroerend goed dat gelegen is in de Europese Economische Ruimte (EER). Of voor de terugbetaling van een lopend hypothecair krediet.

Hoeveel bedraagt het voorschot van mijn aanvullend pensioen?
Het minimum bedrag dat Vivium toekent als voorschot is 5 000 EUR. Voor elk nieuw voorschot of een verhoging ervan rekent Vivium een opstartkost aan van 150 EUR.

Wat is de intrestvoet op het voorschot van mijn aanvullend pensioen?
Tijdens de looptijd van het voorschot blijft de gegarandeerde intrestvoet op de ontleende pensioenreserves behouden waardoor uw eindkapitaal van de groepsverzekering niet wordt aangepast.

Moet ik het voorschot van mijn aanvullend pensioen terugbetalen?
Neen, dit is niet verplicht, maar u mag het ontleende voorschot wel op elk ogenblik geheel of gedeeltelijk terugbetalen (in schijven van minimaal 10% en met een minimum van 2 500 EUR).

Welke kosten moet ik betalen als ik een voorschot op mijn aanvullend pensioen krijg?
Als u een voorschot opneemt, is er steeds een maandelijkse aanrekening via verplichte domiciliëring van de verschuldigde intresten op het voorschot. Dit bedraagt 1% meer dan de gegarandeerde intrest van toepassing op uw pensioenreserves en kan niet minder zijn dan 2%.
Bij de uitkering van uw pensioenkapitaal of van het kapitaal overlijden, wordt het op dat moment nog openstaande voorschot in mindering gebracht van het netto uit te keren bedrag.

Als het pensioenreglement het voorziet en uw bank deze inpandgeving aanvaardt, kan u zowel het pensioenkapitaal als het overlijdenskapitaal in pand geven bij de bank waar u een hypothecaire lening afsluit. De bank die de lening toekent wordt op dat moment de ’aanvaardende begunstigde’. De uitkering bij pensionering of overlijden zal dan door Vivium aan de bank gebeuren.

Pensioenkapitaal
U kunt een hypothecaire lening afsluiten en deze bij uw pensionering in één keer terugbetalen samen met het uit te keren pensioenkapitaal.
Tijdens de duur van de lening moet u dan enkel de intresten op de lening betalen.

Overlijdenskapitaal
Als alternatief voor een schuldsaldoverzekering kunt u het overlijdenskapitaal in pand geven als waarborg voor uw hypothecaire lening. Overlijdt u vóór de einddatum van uw lening , dan wordt het netto overlijdenskapitaal van uw groepsverzekering gebruikt om uw lening terug te betalen.

Nee, u kunt de betaalde intresten op een voorschot voor uw gezinswoning, “eigen woning” niet inbrengen in uw belastingaangifte.

Voor betaalde intresten voor een ander onroerend goed in België of in het buitenland (zoals een tweede verblijf of opbrengsteigendom), raadpleegt u best uw belastingadviseur.

Wanneer u het bedrijf verlaat, brengt uw ex-werkgever Vivium daarvan op de hoogte. Vivium bezorgt u dan binnen de maand:

 • Een uitdienstbrief met uitleg over wat u met uw gespaard bedrag (‘verworven reserves’) kan doen.
 • Een aangepast benefit statement waarop u de verzekerde waarborgen terugvindt die tot het einde van het contract blijven lopen, zonder verdere premiebetaling.

In de uitdienstbrief worden alle mogelijkheden toegelicht die u heeft met betrekking tot uw gespaard bedrag. U heeft dan 30 dagen de tijd om uw keuze te maken tussen de volgende mogelijkheden:

 1. U laat het gespaarde bedrag staan

  Als u het gespaarde bedrag laat staan, blijven de ‘verworven reserves’ zonder enige wijziging in de pensioentoezegging van uw (ex-)werkgever staan.

  Dit noemt 'premievrij zetten' in het vakjargon: er gebeuren geen verdere stortingen meer, maar het gespaarde bedrag inclusief intresten ontvangt u bij pensionering.
  Als u hiervoor kiest, hoeft u verder geen actie te ondernemen.TIP! Kijk wel even na of uw groepsverzekering nog in een overlijdensdekking voorziet!
  Daarvoor neemt u uw laatste benefit statement (het overzicht van uw groepsverzekering) dat u ontving wanneer u uit dienst ging.

  Indien er geen overlijdensdekking meer aanwezig is in uw groepsverzekering, zal er bij overlijden voor pensionering geen uitkering gebeuren. Om dit te vermijden, krijgt u een bijkomende mogelijkheid om toch nog in een overlijdensdekking te voorzien! Deze keuze moet u binnen de 30 dagen aan Vivium laten weten.
   
 2. U draagt het gespaarde bedrag (‘verworven reserves’) over

  Het gespaarde bedrag (de ‘verworven reserves’) verlaat dan de groepsverzekering bij uw ex-werkgever. Vanaf dan bestaan er geen verdere aanspraken meer ten opzichte van uw ex-werkgever. Vivium rekent voor deze overdracht geen kosten aan. U heeft de volgende drie mogelijkheden:

2.1 U brengt het gespaarde bedrag onder in de onthaalstructuur van Vivium. Daar komt het terecht in een nieuw contract bij Vivium, op uw naam, waar het verder oprent aan een vaste rentevoet tot de eindleeftijd van uw oorspronkelijke groepsverzekering, volgens de voorwaarden van de onthaalstructuur.

Overlijdt u voor die eindleeftijd? Dan keren we de waarde van dit contract op dat ogenblik uit aan de begunstigde bij overlijden zoals van toepassing in de groepsverzekering vóór uw uitdiensttreding.

De algemene voorwaarden van de onthaalstructuur vindt u hier terug.
 

2.2 U draagt het gespaarde bedrag over naar de groepsverzekering van uw nieuwe werkgever. Zo worden al uw verworven reserves administratief bij dezelfde verzekeraar beheerd. Bij uw nieuwe werkgever kan u informatie inwinnen over de manier waarop uw reserves zullen gebruikt worden bij de pensioeninstelling die instaat voor het beheer van uw nieuwe groepsverzekering. Het is belangrijk na te gaan aan welke intrestvoet de reserves in de nieuwe groepsverzekering zullen oprenten. De gehanteerde intrestvoeten kunnen namelijk verschillen.
 

2.3 U draagt het gespaarde bedrag over naar een pensioeninstelling die de volledige winst onder de aangeslotenen verdeelt en de kosten beperkt.
Biedt uw nieuwe werkgever geen groepsverzekering aan, of wilt u de (verschillende) gespaarde bedragen van uw vorige werkgevers centraliseren? Dan kunt u uw geld ook overbrengen naar een pensioeninstelling die de volledige winst onder de aangeslotenen verdeelt en de kosten beperkt (ook gekend als 'gemeenschappelijke pensioenkas').

Daar worden uw verworven reserves opgenomen in een nieuw contract, op uw naam.

Informatie over de voorwaarden kan u inwinnen bij de betrokken pensioeninstellingen vermeld op de website van de FSMA .

Indien u van één van deze drie bovenstaande mogelijkheden gebruik wilt maken, moet u dat binnen de 30 dagen aan Vivium laten weten.

Nee, u kunt zelf niet verder blijven sparen binnen de fiscaliteit van de groepsverzekering nadat u uit dienst bent. De premiebetaling wordt automatisch stopgezet.

U kunt het geld uit een groepsverzekering ook niet overbrengen naar een individueel pensioencontract omdat de fiscaliteit anders is.

Wilt u nadat u uit dienst bent zelf verder zorgen voor uw pensioenopbouw? Dan kunt u dat individueel doen met een contract pensioensparen of langetermijnsparen. Contacteer hiervoor uw verzekeringstussenpersoon.

Bij sommige groepsverzekeringen heeft uw gezinstoestand een impact op de verzekerde waarborgen. Het verzekerde kapitaal bij overlijden kan bijvoorbeeld anders zijn voor gehuwden dan voor alleenstaanden. Of dit voor uw groepsverzekering het geval is, vindt u terug in het pensioenreglement. Dit kan u opvragen bij uw werkgever of raadplegen via www.mypension.be.

Als er iets wijzigt aan uw gezinstoestand, moet u uw werkgever op de hoogte brengen van de wijziging.

Daarna informeert uw werkgever Vivium, waarna Vivium uw groepsverzekering zal aanpassen indien het pensioenreglement hierin voorziet.

Trouw
Als u trouwt zal, conform de standaardbegunstiging, uw huwelijkspartner automatisch de begunstigde bij overlijden worden.

Echtscheiding
Let op! Als u in het verleden ooit de begunstiging hebt aangepast door de naam van uw toenmalige partner expliciet te vermelden, moet u bij de echtscheiding ook zelf Vivium contacteren om een aanpassing te vragen. Als de begunstigde bij overlijden bijvoorbeeld is ‘mijn echtgenoot Jan Peeters’ in plaats van de generieke omschrijving ‘mijn echtgenoot’ en u scheidt uit de echt, dan moet de naam van uw ex-echtgenoot geschrapt of aangepast worden. Zo niet, blijft uw ex-partner de begunstigde. Wilt u zo’n wijziging aanbrengen, dan kan dat via dit formulier.

Uw werkgever zal Vivium op de hoogte brengen van de wijziging in uw tewerkstellingsgraad.

Als u overschakelt naar een arbeidsovereenkomst met deeltijdse prestaties, zal uw groepsverzekering proportioneel herleid worden. Lees het pensioenreglement voor meer details op www.mypension.be of vraag het pensioenreglement op bij uw werkgever.