Toetreding tot de pensioentoezegging geweigerd door de werknemer

Werknemers die in dienst zijn bij de invoering van een pensioenstelsel of bij de wijziging ervan kunnen in bepaalde gevallen weigeren om toe te treden tot dit pensioenstelsel. Zij moeten dan een afstandsverklaring invullen en ondertekenen. Vivium bezorgt deze gegevens aan Sigedis.

14 november 2018

Meer lezen

Onmiddellijke aansluiting en verworvenheid van reserves vanaf 1 januari 2019 - Concrete invulling

Sedert 27 juni 2018 is de Europese Portability-richtlijn omgezet naar Belgisch recht en hiervoor werd de Wet op de Aanvullende Pensioenen voor loontrekkenden aangepast. Vivium past haar beheersysteem aan zodat de nieuwe bepalingen onmiddellijk worden nageleefd vanaf 1 januari 2019.

26 september 2018

Meer lezen

Onmiddellijke aansluiting en verworvenheid van reserves vanaf 1 januari 2019

De Commissie voor de Sociale Zaken van de Kamer keurde op 6 juni 2018 het wetsontwerp goed dat de omzetting beoogt van de Richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers. De Kamer keurde dit wetsontwerp goed in plenaire vergadering op 21 juni 2018.

13 juni 2018

Meer lezen

Onmiddellijke aansluiting en verworvenheid van reserves - stand van zaken

De Richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers had op 21 mei 2018 in Belgisch recht omgezet moeten zijn. Dit is niet gebeurd. Vivium volgt de actualiteit verder op.

31 mei 2018

Meer lezen

Afkoop van studiejaren voor een hoger pensioen - nieuwe spelregels vanaf 1 december 2017

Op 24 oktober 2017 werd de wet van 2 oktober 2017 betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van studieperioden voor de berekening van het pensioen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wet treedt in werking op 1 december 2017 en regelt de regularisatie van studieperioden voor de verschillende pensioenstelsels (ambtenaren, werknemers en zelfstandigen). Het Koninklijk besluit van 19 december 2017 (BS 29 december 2017), dat in werking treedt op 1 december 2017, regelt de verdere uitwerking van het principe van regularisatie van studiejaren en voorziet in overgangsmaatregelen voor werknemers voor wie de termijn van 10 jaar vanaf het einde van de studies is verlopen op 30 november 2017.

2 januari 2018

Meer lezen

Toch vervroegd pensioen voor SWT'ers vanaf 2019

Werknemers die in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) zitten, de vroegere bruggepensioneerden, kunnen vandaag niet met vervroegd pensioen gaan. Zij kunnen pas hun wettelijk pensioen opnemen op hun 65ste, vandaag de wettelijke pensioenleeftijd. De minister van Pensioenen wil hierin verandering brengen en diende daarvoor in de Kamer een wetsontwerp in dat op 23 november 2017 gestemd werd.

24 november 2017

Meer lezen

Hoeveel wettelijk pensioen mag ik verwachten?

Sinds 20 november 2017 kan je op www.mypension.be een simulatie zien van je toekomstig wettelijk pensioenbedrag. De simulatie houdt rekening met de huidige wetgeving inzake pensioenen en gaat er van uit dat je de huidige carrière verderzet tot aan de wettelijke pensioenleeftijd.

22 november 2017

Meer lezen

Opnameplicht versus opnamerecht

Naast een “opnameplicht” van het aanvullend pensioen bij (vervroegde) pensionering, is er ook een “opnamerecht” van het aanvullend pensioen voorzien indien de verzekerde voldoet aan bepaalde voorwaarden.

10 oktober 2017

Meer lezen

De fiscale pensioenval: meer brutopensioen geeft minder nettopensioen

De hervorming die het afkopen van de studiejaren harmoniseert, doet heel wat stof opwaaien. Vooral de 'fiscale pensioenval' wordt in diverse fora uitvoerig besproken.

1 augustus 2017

Meer lezen