Keer terug
Betaalt u een persoonlijke bijdrage voor uw groepsverzekering?
Image of the blog article

Voorwaarden om te kunnen genieten van belastingvermindering

Werknemers die persoonlijke bijdragen storten in hun groepsverzekering kunnen een belastingvermindering genieten.
 
Een van de voorwaarden is dat deze persoonlijke bijdrage moet ingehouden worden op de bezoldiging van de werknemer en jaarlijks moet ingeschreven worden op de individuele loonfiche onder een afzonderlijke rubriek, met vermelding van de naam en het adres van de onderneming of instelling waaraan ze zijn gestort.

Bent u geïnteresseerd om hier meer over te lezen? Alle voorwaarden vindt u terug in het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) onder artikel Art. 1451 t.e.m. Art. 1453.

Let wel, er zijn enkel persoonlijke bijdragen mogelijk als het pensioenreglement dit voorziet. Het is niet mogelijk om “vrijwillig” persoonlijke stortingen te doen of zelf het bedrag ervan te  bepalen.

Hoeveel bedraagt de belastingvermindering?

Er is een belastingvermindering van 30% op de gestorte persoonlijke bijdragen (te verhogen met de gemeentebelastingen). De werknemer geniet hier onmiddellijk van gezien de bedrijfsvoorheffing op het salaris ten belope van deze 30% verminderd wordt.

De persoonlijke bijdragen in de groepsverzekering moeten aangegeven worden in de hiertoe specifiek opgenomen rubriek “ F. Inhoudingen voor aanvullend pensioen onder 1. Gewone bijdragen en premies” in vak IV van de belastingaangifte.  

Deze bijdragen worden niet meegerekend bij de beoordeling van de fiscale maxima die gelden voor de derde pijler, zoals bijvoorbeeld de bijdragen gestort in het kader van het individueel pensioensparen.

Gunstige taxatie bij uitkering

Bij de uitkering van het aanvullend pensioen, worden de prestaties die met de persoonlijke bijdragen worden opgebouwd belast, ongeacht het feit of ze al dan niet genoten van enige belastingvermindering. Er is een gunstige taxatievoet van 10,09% op deze prestaties van toepassing (voor zover het persoonlijke bijdragen betreft gestort na 01.01.1993). 

Meest gelezen

 

Alle artikels